ładuję stronę...
MENU

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.peka.pl (dalej „Sklep”) prowadzony jest przez: PEKA Sp. z o.o. (dalej „Operator”) Jasin, ul. Wrzesińskiej 183, 62-020 Swarzędz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106928, NIP 7771083708, REGON 63065500600000, o kapitale zakładowym 700.000 zł.

 2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu.

 3. Z funkcji Sklepu korzystać mogą osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które korzystają z usługi świadczonej drogą elektroniczną, (dalej „Usługobiorca”) i które spełniają warunki Regulaminu a dokonały rejestracji (dalej „Użytkownik”).

 4. W wyniku rejestracji, dla Usługobiorcy tworzony jest oznaczony indywidualną nazwą (dalej „login”) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Operatora (dalej „Konto”), do którego zdalny dostęp możliwy jest wyłącznie po każdorazowym podaniu loginu i hasła. Na Koncie gromadzone są dane Użytkownika, w tym informacje o złożonych zamówieniach i ich realizacji.

 5. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu, polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

 6. Regulamin określa:

  • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

  • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator;

  • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

  • tryb postępowania reklamacyjnego;

  • zakres ochrony danych osobowych.

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Komputer z dostępem do Internetu;

 2. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 8.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 11.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 17.0 i wyższej;

 3. Minimalna rozdzielczość monitora: 1024 x 768;

 4. Włączona obsługa JAVASCRIPT;

 5. Włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies;

 6. Aktywny adres e-mail.

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

 2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje w momencie rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności poprzez dodanie towarów do koszyka, utworzenie konta Użytkownika (rejestrację), zapisanie się na newsletter, lub złożenie Zamówienia.

 3. Dodanie towarów do koszyka polega na wybraniu towaru ze strony internetowej Sklepu oraz kliknięcie pola o treści - "Dodaj do koszyka".

 4. Stan koszyka widoczny jest w zakładce " Koszyk".

 5. Utworzenie konta Użytkownika (rejestracja) polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego na stronie www.peka.pl

 6. Dokonując rejestracji, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Sklepu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną.

 7. Dostarczanie treści Sklepu za pomocą newslettera polega na wpisaniu swojego adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie wiadomości e-mail mieszczącym się w menu pionowym i stopce strony w formularzu o treści „Zapisz się do newsletter”.

 8. Złożenie Zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży zostało opisane w części Regulaminu zatytułowanej „WARUNKI SPRZEDAŻY, DOSTAWY I PŁATNOŚCI”.

 9. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 10. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Użytkownik korzysta z usług w sposób oczywiście sprzeczny z zasadami prawa, uzyskał urzędowe zawiadomienie, że podane dane Użytkownika mają charakter bezprawny, bądź działania podejmowane przez Użytkownika są bezprawne, sprzeczne z obowiązującymi normami obyczajowymi, naruszają prawa osób trzecich.

 11. Użytkownik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie poprzez:

  • przesłanie oświadczenia na adres e-mail: kontakt@peka.pl

  • przesłanie oświadczenia drogą pocztową na adres siedziby Operatora: PEKA Sp. z o.o. Jasin, ul. Wrzesińska 183, 62-020 Swarzędz

 12. Wzór przykładowego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarty jest na końcu Regulaminu.

 13. Operator Sklepu składa oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, o świadczenie usług drogą elektroniczną w oparciu o treść pkt 8 powyżej, na podany w Koncie Użytkownika adres e mail.

 14. Termin wypowiedzenia umowy w przypadku jej wypowiedzenia ze strony Operatora Sklepu, na warunkach pkt. 9 powyżej, wynosi 30 dni.

 15. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje po upływie terminu wypowiedzenia usunięciem Konta Użytkownika.

WARUNKI SPRZEDAŻY, DOSTAWY I PŁATNOŚCI

 1. Operator prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu.

 2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są: Sprzedający oraz Kupujący.

 3. Sprzedającym jest PEKA Sp. z o.o. Jasin, ul. Wrzesińskiej 183, 62-020 Swarzędz.

 4. Kupującym jest Użytkownik.

 5. Umową sprzedaży uważa się za zawartą w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji/ złożenia zamówienia, które następuje poprzez wysłanie do Kupującego e-maila. Od tej chwili Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z warunkami umowy, a Kupujący do zapłaty ceny i odebrania produktu.

 6. Osoba składająca zamówienie jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

 7. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Internetu. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny za pośrednictwem strony www.peka.pl.

 8. Aby złożyć zamówienie Kupujący dodaje towar do koszyka za pomocą przycisku znajdującego się w karcie produktu „Dodaj do koszyka”.

 9. Akceptacja koszyka oraz wybranych wcześniej sposobu dostawy oraz metody płatności następuje za pomocą przycisku „Realizuj zamówienia”, w wyniku której Zamawiający (niezalogowany) jest przekierowany do opcji uzupełnienie danych adresowych Zamawiającego i Odbiorcy.

 10. Przed złożeniem zamówienia Kupujący proszony jest o sprawdzenie poprawności całego zamówienia w szczególności danych teleadresowych oraz o zaakceptowanie niniejszego regulaminu i zasad polityki prywatności.

 11. Złożenie zamówienia stanowi ofertę i wiąże Klienta, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

 12. Kupujący może wybrać następujące sposoby dostawy towaru:

  • Przesyłka kurierska

  • Przesyłka kurierska za pobraniem

 13. Kupujący może również zaproponować inny sposób odbioru towaru (w takim przypadku zaleca się kontakt ze Sprzedawcą poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres zamowienia@peka.pl  celem uzgodnienia szczegółów.

 14. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

 15. Na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę składa się czas dostawy przesyłki.

 16. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru lub dostawy wybranego towaru

 17. Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu 1-3 dni roboczych od przyjęcia zamówienia. Przy płatności przelewem przesyłka zostanie wysłana niezwłocznie po wpłynięciu pieniędzy na rachunek bankowy Sprzedawcy. W przypadku trudności z realizacją zamówienie Kupujący zostanie niezwłocznie o tym poinformowany. 
  Więcej informacji na temat kosztów i czasu dostawy paczek kurierskich można znaleźć w zakładce: DOSTAWA w karcie towaru.

 18. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, umowa powinna zostać wykonana przez Sprzedawcę w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

 19. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 20. Kupujący dokonuje płatności w następującej formie:

  • płatność przy odbiorze przesyłki (dla przesyłek za pobraniem),

  • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy 
   551090 1450 0000 0000 4500 7556 BZWBK S.A. I ODDZIAŁ W SWARZĘDZU

 21. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

 22. Koszt przesyłki wysyłanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pokrywa Kupujący.

 23. Do każdej przesyłki załączana jest faktura VAT, stanowiąca dowód sprzedaży towaru.

 24. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: zamowienia@peka.pl . lub listownie na adres PEKA Sp. z o.o., Jasin, ul. Wrzesińska 183, 62-020 Swarzędz.

 25. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest dostępny na końcu Regulaminu.

 26. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 27. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 28. Informacja dot. zwrotu świadczeń:

  • Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z ew. poniesionymi kosztami dostawy towaru do konsumenta na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób (np. przekaz pocztowy),

  • Kupujący może dokonać zwrotu zakupionego towaru na adres: PEKA Sp. z o.o., Jasin, ul. Wrzesińska 183, 62-020 Swarzędz.

 29. Kupujący odstępujący od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 30. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

 31. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,

  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

  • dostarczania prasy,

  • usług w zakresie gier hazardowych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Operator Sklepu peka.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2. Operator Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

 3. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych operatorom pocztowym, firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, firmom kurierskim oraz serwisom obsługującym płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.

 4. Podanie danych podczas rejestracji jest niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną.

 5. Dane osobowe Użytkowników podlegają ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 6. Operator Sklepu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi Sklepu takie działanie.

 7. Operator Sklepu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

 8. Użytkownik ma prawo skorzystania z prawa domagania się uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia danych z systemu Sklepu.

 9. Użytkownik może złożyć stosowne żądanie w tym zakresie w każdej formie między innymi poprzez:

  • przesłanie wniosku na adres e-mail: kontakt@peka.pl

  • przesłanie wniosku drogą pocztową na adres siedziby Operatora: PEKA Sp. z o.o., Jasin, ul. Wrzesińska 183, 62-020 Swarzędz.

 10. Operator Sklepu, na wniosek Użytkownika udziela pisemnej informacji o przysługujących Użytkownikowi prawach oraz udziela wszelkich informacji, związanych z dokonywaną przez Użytkownika kontrolą przetwarzania jego danych osobowych.

 11. Odmowa udzielenia informacji przez Operatora Sklepu może nastąpić wyjątkowo, tylko wtedy, gdyby udzielenie informacji spowodowałoby:

  • ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,

  • zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,

  • zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,

  • istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

 12. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 13. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Operator Sklepu usunie dane Użytkownika na stałe i zaprzestanie tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

REKLAMACJE

 1. Każdy zakupiony w Sklepie produkt objęty jest gwarancją producenta.

 2. Reklamacje można składać poprzez:

  • przesłanie reklamacji na adres e-mail: reklamacje@peka.pl

  • przesłanie reklamacji drogą pocztową na adres siedziby Operatora: PEKA Sp. z o.o., Jasin, ul. Wrzesińska 183, 62-020 Swarzędz.

 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru, na koszt Operatora.

 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana jest niemożliwa lub wymagają nadmiernych kosztów.

 5. Jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych w ust. 4, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Operator nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.(Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

 2. Zmiany w regulaminie:

  • Operator może dokonać zmian Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (stosowna informacja zostanie w wyraźny sposób zamieszczona na stronie internetowej Sklepu oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego Użytkownika), a ponadto Użytkownik zostanie każdorazowo poproszony o akceptację regulaminu podczas składania Zamówienia.

  • Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Użytkownik nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

  • Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników korzystających z Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)

 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy

Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odeległość

Pobierz formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Dokument w formacie Word 67 KB