ładuję stronę...
menu

Polityka prywatnosci

​​

Szanowni Państwo, Użytkownicy stron internetowych prowadzonych przez PEKA Sp. z o.o.!

W związku z rozpoczęciem - z dniem 25 maja 2018 roku - obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"), wskazujemy określenie działań podejmowanych przez PEKA Sp. z o.o. w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem prowadzonych przez nią stron internetowych peka.pl.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest PEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Jasinie, ul. Wrzesińska 183, 62-020 Swarzędz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106928, NIP 777-10-83-708 („Spółka”) operator strony internetowej oraz platformy handlowej dostępnej pod adresem www.peka.pl („peka”).

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możecie się Państwo skontaktować na adres mailowy rodo@peka.pl, jak też przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej www.peka.pl/kontakt oraz listownie na adres PEKA Sp. z o.o. Jasin, ul. Wrzesińska 183, 62-020 Swarzędz.

W JAKIM CELU ZBIERANE SĄ PAŃSTWA DANE?

Współpraca z nami lub korzystanie z naszych stron internetowych może wiązać się z potrzebą przekazania nam Państwa danych osobowych. Pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Państwa poinformowaliśmy.

Dane zbierane podczas rejestracji.

Aby skorzystać z niektórych funkcji naszych stron internetowych, konieczna jest rejestracja np. dokonanie zapisu na newsletter.

Podczas rejestracji prosimy o podanie Państwa danych osobowych, w celu świadczenia usługi, z której zamierzacie Państwo skorzystać.

W przypadku dokonania przez Państwa rejestracji, dane podane przy rejestracji będą przetwarzane w celu świadczenia usług opisanych w regulaminie newslettera, sprzedaży produktów, powiadomień, konkursów, katalogów firmowych.

Jeżeli wyrazicie Państwo odrębną zgodę Spółka będzie także przetwarzać udostępnione przez Państwa dane w celach marketingowych naszych oraz naszych partnerów.

Dane zbierane automatycznie.

Podczas Państwa wizyty na stronach www.peka.pl, pewne dane będą zbierane automatycznie.

Są to informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania ze strony www.peka.pl, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje.

Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na zapisywanie plików cookies i im podobnych technologii przy korzystaniu z jednej strony internetowej prowadzonej przez Spółkę, zgoda ta będzie się odnosiła również do innych stron internetowych prowadzonych przez Spółkę.

Niezależnie od powyższego, Spółka będzie mogła wykorzystywać dane zbierane automatycznie do personalizowania treści i reklam naszych towarów lub usług, przy czym będzie się to odbywało w obrębie stron internetowych, prowadzonych przez Spółkę.

Dane zebrane automatycznie będą wykorzystywane do badania ruchu na stronach internetowych, prowadzonych przez Spółkę.

Pozostałe dane.

W przypadku podania Państwa danych osobowych w celu zawarcia umowy, Spółka przetwarzać je będzie w celu zawarcia umowy i następnie w celu jej wykonania, jeśli do zawarcia umowy dojdzie.

To istotne, ponieważ, jeżeli kontaktujecie się Państwo z nami aby przeprowadzić różne czynności czy też aby uzyskać informacje za pomocą telefonu, strony internetowej lub też poczty e-mail, Spółka znów wymagać będzie przekazania Państwa danych osobowych celem potwierdzenia tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu.

To ważne, ponieważ dotyczy to tych samych danych osobowych, które zostały przez Państwa podane wcześniej. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji.

Dane te będą przetwarzane przez Spółkę w celu realizacji żądanych przez Państwa czynności lub w celu przekazania informacji, o które Państwo poproszą.

Gdy weźmiecie Państwo udział (na podstawie odrębnej decyzji) w naszym programie lojalnościowym i przekażecie nam Państwo w związku z tym dane, Spółka będzie je przetwarzała tylko w tym celu.

Klikając w linki zamieszczone na stronach peka.pl, możecie Państwo zostać przekierowani do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż PEKA Sp. z o.o. i tym samym znajdującą się poza jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą Spółki, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla tych usług.

Utworzenie przez Państwa konta na stronie peka.pl może wymagać podania informacji identyfikujących, w tym danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko, adres email oraz adres korespondencyjny, a dla możliwych celów podatkowych lub związanych z wystawianą fakturą również numeru PESEL. Zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem, mają Państwo możliwość utworzenia w ramach konta profilu, który zawierać może także inne dane, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu.

Spółka może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) Państwa dane osobowe, jako kontaktujących się z działem obsługi, w tym poprzez formularz kontaktowy. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia z Państwem komunikacji (np. udzielenie odpowiedzi na zadane pytania), lub do zrealizowania Państwa prośby. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Państwa koncie.

Program lojalnościowy: Państwa dane kontaktowe w ramach dobrowolnego udziału w programie, są przetwarzane przez Spółkę zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z promocją. Możecie Państwo w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o programie w taki sam sposób, w jaki przystąpiliście Państwo do programu.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZANE SA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Przetwarzanie danych osobowych następuje, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisu peka, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary sprzedane w peka;
 • zakładania i zarządzania kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży w peka
 • obsługi reklamacji w peka w przypadku, gdy taka reklamacja zostanie zgłoszona;
 • obsługi zgłoszeń, które są do nas kierowane (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, jakim jest:

 • prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów peka;
 • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • obsługa wniosków przekazywanych działowi klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możecie Państwo wziąć udział;
 • windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się Państwo na to zgodzą, przetwarzamy dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możecie Państwo wziąć udział.

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobierane są tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana.

Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będzie możliwości jej zawarcia z Państwem lub jej wykonania.

Dotyczy to także danych, które Spółka musi zebrać z uwagi na ciążący obowiązek prawny (np. dane do faktur).

Oczywiście gdy pozyskujemy Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna.

Jeżeli nie wyrazicie Państwo zgody, o którą zostaniecie poproszeni wówczas nie zostaną podjęte działania których dotyczy ta zgoda.

Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, które dokonane zostało na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KOMU BĘDĄ UDOSTĘPNIANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

W niektórych sytuacjach Państwa dane są przekazywane podmiotom trzecim.

Są to: upoważnieni pracownicy, którym, Państwa dane osobowe są ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki; podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), jak podmioty wykonujące kampanie mailingowe , agencje reklamowe; inni odbiorcy danych – np. nasi podwykonawcy, banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, firmy kurierskie; organy publiczne, w tym Policja, izba celna, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH.

Okres przechowywania danych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.

Jeśli w związku z wykonaniem zawartej ze Spółką umowy lub w związku z korzystaniem ze stron internetowych prowadzonych przez Spółkę, czy też w związku z udziałem w programie lojalnościowym uzyskają Państwo za opłatą towar lub usługę, Spółka będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres sześciu lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego.

W innych przypadkach, za wyjątkiem danych z plików cookies, Spółka będzie przetwarzać Państwa dane do czasu cofnięcia zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do czasu żądania usunięcia danych.

Natomiast informacje wynikające z plików cookies będą przechowywane w przeglądarce Państwa urządzenia końcowego przez okres jednego roku. Możecie je jednak Państwo w każdej chwili skasować samodzielnie, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej.

Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

PAŃSTWA UPRAWNIENIA.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu liczne uprawnienia. Możecie z nich Państwo skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami:

 • mailowo: rodo@peka.pl
 • listownie: PEKA Sp. z o.o. Jasin, ul. Wrzesińska 183, 62-020 Swarzędz.

Kontaktując się z nami, prosimy o podanie Państwa danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy.

Przysługuje Państwu:

 • prawo do informacji.

Każdy klient Spółki do dnia 25 maja 2018 roku dostanie informację mailową na temat zasad przetwarzania danych i swoich praw w tym zakresie.

 • prawo żądania od Spółki dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania lub usunięcia (jest to tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez Spółkę Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego;
 • od dnia 25 maja 2018 r. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże Spółka uprawniona będzie do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych w niezbędnym zakresie, jeżeli po jej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód;
 • od dnia 25 maja 2018 r. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Państwa zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • jeżeli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby wykonać Państwa uprawnienia do dostępu do danych, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, sprzeciwu możecie Państwo skorzystać z maila kontaktowego, jaki został podany w ustawieniach Państwa konta na stronach peka.

Możecie to Państwo również uczynić:

 • mailowo: rodo@peka.pl
 • listownie: PEKA Sp. z o.o. Jasin, ul. Wrzesińska 183, 62-020 Swarzędz.

Jeśli przy wejściu na strony peka.pl wyrazicie Państwo zgodę na tzw. cookies wówczas w panelu informacyjnym przy Polityce Prywatności Państwa zgoda zostanie odnotowana automatycznie w specjalnym okienku. Okienko to będzie wówczas zaznaczone. Aby wycofać swoją zgodę na cookies, można tego dokonać odznaczając to okienko.

Przypominamy, że cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie miało skutek w odniesieniu do wszystkich stron peka.

Możecie Państwo również wycofać swoją zgodę na istniejący regulamin programu lojalnościowego przy wykorzystaniu maila kontaktowego, jaki został podany w ustawieniach Państwa konta, co będzie równoznaczne z rezygnacją przez Państwa ze świadczonych przez Spółkę w tym zakresie usług.

Cofnięcie zgody w odniesieniu do regulaminu będzie oznaczało skasowanie Państwa konta w danym programie i usunięcie podanych przez Państwa danych osobowych. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Spółka uprawniona jest do przechowywania tych danych na innej podstawie prawnej np. zawarcie umowy– wówczas Spółka będzie dalej przechowywać Państwa dane osobowe na podstawie umowy, którą Państwo z nami zawarliście oraz na podstawie uzasadnionego interesu, jak też nie dotyczy to sytuacji, gdy skorzystacie Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Po wycofaniu zgody drogą mailową prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie wpływu poświadczenia o cofnięciu zgody, co może jednak zająć do 2 dni roboczych.

W sytuacji uznania przez Państwa, że przetwarzanie przez Spółkę Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce, po dniu 25 maja 2018 r., będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

JAK WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE?

Tzw. cookies są krótkimi informacjami, które strony peka zapisują na dysku Państwa komputera lub w Państwa urządzeniu mobilnym w postaci plików tekstowych, dzięki czemu możliwe jest obliczenie, jak dużym powodzeniem cieszą się te strony. Stosujemy także inne technologie tego typu, tj. zapis i odczyt informacji z localStorage, czyli magazynu danych. Rozpoznawalność wynika z tego aby dowiedzieć się jakie informacji są najistotniejsze oraz jakim zainteresowaniem cieszą się nasze treści.

Cookies oraz informacje zapisywane w localStorage nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Państwa urządzeniach i zapisanych na nim plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na ich wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania ze stron peka.

Z kolei technologia localStorage pozwala przechowywać podobne do cookies informacje w Państwa przeglądarce, w szczególności w środowiskach, w których technologia cookies nie działa prawidłowo lub działać nie może. Elementy zapisane przy użyciu localStorage – w odróżnieniu do plików cookies – nie mają ograniczenia czasowego, czyli funkcjonują do czasu ich usunięcia na żądanie użytkownika.

Akceptowanie plików cookies i technologii localStorage nie jest obowiązkowe do korzystania z Serwisów/Aplikacji Mobilnych. Zaznaczamy jednak, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie Serwisu/Aplikacji Mobilnej w pełnym zakresie.

Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia ze stronami peka wybrać opcję automatycznego odrzucania. Ustawienia te pozwalają też zarządzać cookies.

BEZPIECZEŃSTWO.

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Spółka bez zbędnej zwłoki- w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłosi je organowi nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

Spółka dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.

Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Spółka bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.

Zawiadomienie, nie jest wymagane, w następujących przypadkach:

 • administrator wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony i środki te zostały zastosowane do danych osobowych, których dotyczy naruszenie, w szczególności środki takie jak szyfrowanie, uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym do dostępu do tych danych osobowych;
 • administrator zastosował następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą;
 • wymagałoby ono niewspółmiernie dużego wysiłku. W takim przypadku wydany zostaje publiczny komunikat lub zastosowany zostaje podobny środek, za pomocą którego osoby, których dane dotyczą, zostają poinformowane w równie skuteczny sposób.

PRYWATNOŚĆ DZIECI.

Ofertowane przez Spółkę usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia. W przypadku dowiedzenia się, że bez zgody opiekunów prawnych Spółka przetwarza dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia wówczas Spółka podejmie odpowiednie kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych danych.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI.

Oferta Spółki może ulegać rozszerzeniu. Zmianie mogą też ulegać technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Możliwe więc jest wprowadzanie w przyszłości modyfikacji w Polityce Prywatności. Z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronach peka zawierając odpowiednie informacje i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie jej na stronie peka a zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez pierwszych 30 dni od dnia wprowadzenia zmian.

Z poważaniem
Zarząd PEKA Sp. z o.o.

X F