ładuję stronę...
menu

Regulamin sklepu - Peka

​​

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.peka.pl (dalej „Sklep”) prowadzony jest przez: PEKA Sp. z o.o. Jasin, ul. Wrzesińska183, 62-020 Swarzędz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106928, NIP 777-10-83-708, REGON 630655006, o kapitale zakładowym 700.000 zł.
 3. Każda osoba przed przystąpieniem do korzystania z usług Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 4. Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu.
 5. Z funkcji Sklepu korzystać mogą osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które korzystają z usługi świadczonej drogą elektroniczną, i które spełniają warunki Regulaminu.
 6. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu, polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 7. Regulamin określa:

  • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep,
  • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • warunki sprzedaży, dostawy i płatności,
  • tryb postępowania reklamacyjnego,
  • zakres ochrony danych osobowych.

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja /urządzenie końcowe Klienta powinna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  • posiadać aktywne łącze internetowe,
  • mieć włączoną akceptację plików cookies,
  • mieć włączoną obsługę JAVASCRIPT,
  • posiadać aktywny adres poczty elektronicznej.
 2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/ lub oprogramowania.
 3. Instalacja oprogramowania o którym mowa powyżej jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 2. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sklep jest nieodpłatne.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje w momencie rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności poprzez dodanie towarów do koszyka, utworzenie konta Użytkownika (rejestrację), zapisanie się na newsletter, lub złożenie zamówienia.
 4. Dodanie towarów do koszyka polega na wybraniu towaru ze strony internetowej Sklepu oraz kliknięcie pola o treści - "Dodaj do koszyka".
 5. Stan koszyka widoczny jest w zakładce " Koszyk".
 6. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
  • dokładny opis danego produktu i jego cechy,
  • cenę jednostkowa towaru,
  • łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkiem i kosztem transportu,
  • dotyczące sposobu i rodzaju zapłaty
  • dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez Sklep.
 7. Dokonanie zakupu wybranego towaru nie wymaga rejestracji w Sklepie.
 8. Utworzenie konta Użytkownika (rejestracja) polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego na stronie peka.pl/do/registration.
 9. Dostarczanie treści Sklepu za pomocą newslettera polega na wpisaniu swojego adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie wiadomości w wyskakującym pop up na stronie sklepu i/lub podczas składania zamówienia zaznaczać odpowiednie okienko oraz po zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką Prywatności Sklepu.
 10. Złożenie Zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży zostało opisane w części Regulaminu zatytułowanej „WARUNKI SPRZEDAŻY, DOSTAWY I PŁATNOŚCI”.
 11. Administrator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient korzysta z usług w sposób oczywiście sprzeczny z zasadami prawa, uzyskał urzędowe zawiadomienie, że podane dane Klienta mają charakter bezprawny, bądź działania podejmowane przez Klienta są bezprawne, sprzeczne z obowiązującymi normami obyczajowymi, naruszają prawa osób trzecich.
 12. Termin wypowiedzenia umowy w przypadku jej wypowiedzenia wynosi 30 dni.
 13. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje po upływie terminu wypowiedzenia usunięciem Konta Klienta.
 14. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu. Wzór Formularza Odstąpienia Od Umowy został zamieszczony na końcu Regulaminu. Korzystanie z przedmiotowego formularz jest nieobowiązkowe.
 15. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  • świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • w której cena towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsument lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał lub dostarczenia rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
 16. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: PEKA Sp. z o.o., Jasin, ul. Wrzesińska 183, 62-020 Swarzędz lub przekazać go osobie upoważnioną przez Sklep do odbioru, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze towar. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
 17. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia do odstąpienia od umowy bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient.
 18. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od umowy zwracane są mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze sklepem.
 19. Zwrot płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba , że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 20. Jeżeli Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 21. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące warunkiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WARUNKI SPRZEDAŻY, DOSTAWY I PŁATNOŚCI

 1. Administrator prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu.
 2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są: Sprzedający oraz Kupujący.
 3. Sprzedającym jest PEKA Sp. z o.o. Jasin, ul. Wrzesińskiej 183, 62-020 Swarzędz.
 4. Kupującym jest Użytkownik/Klient.
 5. Umową sprzedaży uważa się za zawartą w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji/ złożenia zamówienia, które następuje poprzez wysłanie do Kupującego e-maila. Od tej chwili Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z warunkami umowy, a Kupujący do zapłaty ceny i odebrania produktu.
 6. Osoba składająca zamówienie jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 7. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Internetu. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny za pośrednictwem strony www.peka.pl
 8. Aby złożyć zamówienie Kupujący dodaje towar do koszyka za pomocą przycisku znajdującego się w karcie produktu „Dodaj do koszyka”.
 9. Akceptacja koszyka oraz wybranych wcześniej sposobu dostawy oraz metody płatności następuje za pomocą przycisku „Realizuj zamówienia”, w wyniku której Zamawiający (niezalogowany) jest przekierowany do opcji uzupełnienie danych adresowych Kupującego i Odbiorcy.
 10. Przed złożeniem zamówienia Kupujący proszony jest o sprawdzenie poprawności całego zamówienia w szczególności danych teleadresowych oraz o zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i zasad Polityki Prywatności.
 11. Złożenie zamówienia stanowi ofertę i wiąże Klienta, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 12. Kupujący może wybrać następujące sposoby dostawy towaru:
  • przesyłka kurierska,
  • odbiór osobisty
 13. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w trakcie składania Zamówienia. Więcej informacji na temat kosztów dostawy można znaleźć w zakładce: DOSTAWA w każdej karcie towaru.
 14. Koszt przesyłki wysyłanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pokrywa Kupujący.
 15. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 16. 16. Kupujący dokonuje płatności w następującej formie:
  • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy 551090 1450 0000 0000 4500 7556 Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Swarzędzu
  • poprzez system płatności elektronicznych.
 17. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
 18. Umowa sprzedaży uważa się za zawartą w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji/ złożenia zamówienia przez Klienta, które następuje poprzez wysyłanie do Klienta e-mail informującego o złożeniu zamówienia w sklepie. Od tej chwili Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia zgodnie z warunkami umowy, a Kupujący do zapłaty ceny i odebrania towaru.
 19. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta.
 20. Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu zamówieniowym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
 21. O wysłaniu towaru Klient zostanie poinformowany droga mailową. Klient ma możliwość śledzenia statusu zamówienia oraz wglądu w historię swoich zamówień bezpośrednio ze swojego konta, po zalogowaniu się do niego.
 22. Sklep internetowy realizuje sprzedaż przy użyciu elektronicznego obiegu dokumentów, w związku z tym przesyłki z towarem nie zawierają drukowanych dokumentów. Paragon lub faktura VAT, stanowiąca dowód zakupu towaru jest dostarczana do klienta w formacie PDF w e-mailu w dniu realizacji zamówienia, co jest jednocześnie potwierdzeniem realizacji zamówienia.
 23. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamawiania Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji.

REKLAMACJE

 1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 459) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) (dalej jako: ustawa o prawach konsumenta).
 2. Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym PEKA objęte są gwarancją producenta. Warunki gwarancji i czas jej trwania opisane są szczegółowo w załączniku dostępnym do pobrania. GWARANCJA TOWARÓW.
 3. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana (towar) ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli:
  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w opisie na karcie towaru,
  • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
  • została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 4. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów można składać poprzez:
  • przesłanie pisemnej reklamacji na adres e-mail: reklamacja@peka.pl Zaleca się pobranie i wypełnienie formularza reklamacyjnego - może to ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji. POBIERZ FORMULARZ
  • przesłanie pisemnej reklamacji drogą pocztową na adres siedziby Operatora: PEKA Sp. z o.o., Jasin, ul. Wrzesińska 183, 62-020 Swarzędz Zaleca się pobranie i wypełnienie formularza reklamacyjnego - może to ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji. POBIERZ FORMULARZ
  • dla Klientów posiadających konto na stronie peka.pl/do/profile , poprzez zgłoszenie reklamacji na formularzy reklamacyjnym w zakładce REKLAMACJE.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 6. Klient zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji drogą elektroniczną, chyba że Klient zastrzeże inną formę kontaktu.
 7. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.
 8. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych na rzecz Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 2. Administratorem Danych osobowych jest PEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Jasiniu, gm. Swarzędz (62-020), przy ul. Wrzesińskiej 183, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000106928, NIP 777-10-83-708, REGON 630655006.
 3. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 4. Klient wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych operatorom pocztowym, firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, firmom kurierskim oraz serwisom obsługującym płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów, obsługi reklamacji w przypadku, gdy taka reklamacja zostanie zgłoszona, obsługi zgłoszeń i kontaktowania się.
 5. Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych firmy PEKA, w tym w szczególności w celach przedstawienia Klientowi oferty handlowej sklepu, oraz innych informacji marketingowych związanych ze sklepem ( newsletter).
 6. Administrator informuje, że dane osobowe przekazywane mu w ramach zapisu na newsletter oraz w ramach zgody na przesyłanie informacji marketingowych , przekazywane są firmie zewnętrznej GetResponse, poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w Polsce, Francji, Kanadzie i USA. Wynika to z faktu, że Administrator korzysta z systemy mailingowego GetResponse. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.
 7. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi Sklepu takie działanie.
 8. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientom przysługują liczne uprawnienia. Klientom przysługuje:
  • prawo do informacji,
  • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania lub usunięcia (jest to tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez Spółkę Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego,
  • od dnia 25 maja 2018 r. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Państwa zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez Spółkę danych osobowych, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Aby wykonać uprawnienia do dostępu do danych, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, sprzeciwu należy skontaktować się mailowo: rodo@peka.pl lub listownie: PEKA Sp. z o.o., Jasin, ul. Wrzesińska 183, 62-020 Swarzędz.
 11. W sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, Klient może wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce, po dniu 25 maja 2018 r., będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  • Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
  • Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczne, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 3. Zmiany w regulaminie:
  • Operator może dokonać zmian Regulaminu, stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Sklepu, ponadto Użytkownik zostanie każdorazowo poproszony o akceptację Regulaminu podczas składania Zamówienia.
  • Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników korzystających z Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)
 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Pliki do pobrania

Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Pobierz
X F