ładuję stronę...
MENU

Regulamin promocji

Regulamin Promocji „SpaceFlexx® -10%”
(dalej również: „Warunki Promocji”)

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą SpaceFlexx® -10% określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora.
 2. Organizatorem Promocji SpaceFlexx® -10% jest PEKA Sp. z o.o. Jasin, ul. Wrzesińska 183, 62-020 Swarzędz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106928, NIP 7771083708. (dalej również: „Organizator”).
 3. Promocja prowadzona jest tylko za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy zapisali się do newslettera na stronie peka.pl i którzy jednocześnie są użytkownikami serwisu www.pelka.pl , a po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

PRZEDMIOT PROMOCJI I WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI

 1. Przedmiotem Promocji jest organizer do szuflady SpaceFlexx® o symbolu 07.0010.S.
 2. W ramach Promocji każdy klient, który zamówi każdą ilość towaru objętego promocją, dodatkowo otrzyma 10% rabatu.
 3. Promocja obowiązuje od 29.11.2019 r. godzina 8:00 do 08.12.2019 r. godzina 23:55 (dalej również: „Czas trwania promocji”).
 4. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów wybranych przez Klienta, w tym kosztów dostawy).
 5. Aby wziąć udział w Promocji należy w Czasie trwania Promocji zapoznać się i zaakceptować niniejsze Warunku Promocji oraz dodać produkt biorący udział w Promocji do koszyka zakupowego, a przed złożeniem zamówienia – w sekcji Koszyk – wpisać kod rabatowy otrzymany w e-mailu oraz nacisnąć przycisk „Chcę użyć kuponu rabatowego”.
 6. Przekazanie przez Uczestnika Promocji otrzymanego kodu rabatowego po złożeniu Zamówienia nie uprawnia do skorzystania z Promocji.
 7. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.
 8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które mogą obowiązywać w Sklepie Internetowym, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: kontakt@peka.pl lub listownie na następujący adres Organizatora: PEKA Sp. z o.o. Jasin, ul. Wrzesińska 183, 62-020 Swarzędz.
 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
 3. Ustosunkowanie się do Reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsze Warunki Promocji są publicznie dostępne pod adresem: peka.pl/warunki-promocji.html oraz w siedzibie Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Promocji mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, w szczególności Tytuł XXXVI. Przyrzeczenie publiczne.

Swarzędz, 29.11.2019 r.