ładuję stronę...
MENU

Regulamin promocji

Regulamin Promocji Softshell
(dalej również: „Warunki Promocji”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Promocji jest Peka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasinie, ul. Wrzesińska 183, 62-020, Swarzędz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Grochowe Łąki 6, 61-752 Poznań pod numerem KRS: 0000106928, NIP: 7790016601, kapitał zakładowy w wysokości: 700.000,00 zł („Organizator”).
 2. Promocja prowadzona jest na podstawie niniejszego regulaminu („Regulamin”).
 3. Promocja skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na terenie Polski, które są konsumentami w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego („Uczestnik”).

WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. W okresie obowiązywania promocji Uczestnicy zamawiający systemy do szafek wysokich mają prawo zamówienia bluzy sportowej 4F w specjalnej cenie. Promocja dotyczy jednorazowego zakupu dwóch carg DISPENSA lub jednego systemu TANDEM, PLENO, PLENO PLUS, CONVOY: Centro, Lavido, Premio oraz 6 półek EXTENDO;
 2. Warunkiem otrzymania bluzy jest złożenie zamówienia na formularzu ankiety.
 3. Promocja nie obejmuje zakupów ekspozycyjnych.

PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja zaczyna się w dniu 13.01.2020 roku i kończy w dniu 29.02.2020 roku. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia promocji w momencie wyczerpania zapasów bluz.
 2. Zamówienia objęte promocją, z odroczoną datą realizacji, muszą być zrealizowane najpóźniej do 10.03.2020.

BLUZY

 1. Bluza Softshell w modelu SFM053 zawarta jest pod numerem artykułu 90.220 – 90.225.
 2. Zamówione bluzy zostaną zafakturowane w kwocie 1 zł netto.
 3. Wysyła bluz nastąpi wraz z zamówionym towarem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Promocji, Uczestnik może kontaktować się ze swoim opiekunem handlowym.
 2. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie będą niekorzystne dla Uczestników oraz nie stanowią naruszenia praw nabytych Uczestników. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. W pozostałym zakresie wszelkie sytuacje nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Swarzędz, 15 stycznia 2020 r.

Regulaminy archiwalne